Cele mai recente știri

Se fac angajări la Complex!

DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE

Calea Ialomitei, nr.9, Targoviste

 

A N U N Ţ Ă

organizarea concursului pentru ocuparea a trei functii contractuale de executie, vacante  în cadrul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

 

Condiţii generale: conform prevederilor art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată

 

1.Casier (receptioner) – debutant in cadrul Serviciului Financiar-Contabil – 2 posturi

 

Condiţii specifice:

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- competente digitale - (competente atestate prin acte doveditoare)

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

          1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

          2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

 

2.Salvator ștrand – în cadrul biroului de monitorizare – 1 post

 

Condiţii specifice:

- studii medii cu diplomă de bacalaureat / certificat de absolvire a liceului

- abilități de înot - atestat prin acte doveditoare

- certificat medical (apt pentru înot)

- vechime minim un an în specialitatea studiilor

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

          1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

          2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

         3.Hotărârea nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciile publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă.

         4.OMFP 119/2014 aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

 

Data limită a depunerii dosarelor de înscriere:

În termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la Direcția Complex Turistic de Natație, Calea Ialomiței, nr. 9, Târgoviște (29 martie 2018 – ora 16.00)

 

Data concursului:

- 11 aprilie 2018: ora 10.00 – proba scrisă

- 13 aprilie 2018: ora 10.00 – proba interviu

 

Locul desfășurării concursului: Direcția Complex Turistic Natație Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9, Târgoviște

Informații suplimentare: dctntargoviste@gmail.com

tel: 0245.708713

 

DIRECTOR GENERAL,

EC. PĂTRAȘCU EUGEN