Cele mai recente știri

Concurs de referent la Complex, pentru Biroul de Marketing!

                                      

                                                           DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE

                                                       Calea Ialomiței, nr. 9, Târgoviște

 

A N U N Ţ Ă

organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii contractuale de executie, vacante  în cadrul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

 

Condiţii generale: conform prevederilor art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată

 

Referent II în cadrul Biroului Marketing – 1 post

Condiţii specifice:

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- competențe digitale - utilizator experimentat (competențe atestate prin acte doveditoare)

- cunoașterea limbii engleze

 - minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae

Obs:    Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIA :

       1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

        2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

        3. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completprile ulterioare

        4. HG nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi completată

        5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată

        6. Ordinul nr. 163/2007 aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

 

 

Data limită a depunerii dosarelor de înscriere:

În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Direcția Complex Turistic de Natație, Calea Ialomiței, nr. 9, Târgoviște (30 martie 2018 – ora 16.00)

 

Data concursului:

- 11 aprilie 2018 orele 10:00  - proba scrisă

- 13 aprilie 2018 orele 10:00  - proba de interviu

 

Locul desfăşurării concursului: Direcția Complex Turistic de Natație, Calea Ialomiței, nr. 9, Târgoviște

Informaţii suplimentare: dctntargoviste@gmail.com

tel: 0245 708713                       

 

OBSERVAŢII :

- Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a dosarelor de înscriere.

- Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

- Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.

- Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

- Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru proba de interviu.

 

DIRECTOR GENERAL,

EUGEN PĂTRAȘCU