Cele mai recente știri

ANUNȚ: Examen de promovare

DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE

Calea Ialomiței, nr.9, Târgoviște

 

A N U N Ţ Ă

Organizarea examenului de promovare în treaptă profesională a personalului contractual debutant din cadrul Direcției  Complex Turistic de Natație

- Inspector specialitate în cadrul compartimentului imagine și promovare, în cadrul Biroului Marketing

- Inspector specialitate în cadrul compartimentului contracte- achiziții publice, în cadrul Biroului Marketing

- Casier, în cadrul Serviciului Financiar- Contabil

 

DATA EXAMENULUI: 19.12.2017

 

LOCUL EXAMENULUI: Sediul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, str. Cal. Ialomiței, nr.9

 

MODALITATA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI: Susținerea unei probe scrise

 

Cererile de înscriere se depun la Serviciul Financar Contabil - RU în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până la data de 29.11.2017, orele 16:00)

 

1. Casier, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil

 

BIBLIOGRAFIA :

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie;

3. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionărilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților și instituților publice, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 2. Inspector specialitate în cadrul compartimentului imagine și promovareîn cadrul Biroului Marketing

 

BIBLIOGRAFIA :

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie;

3. Hotărârea de Guvern nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică, a Programului multianual de dezvoltarea a destinațiilor, formelor și produselor turistice publicat în M.O nr.43/18.01.2012;

4. Legea nr.148/2000 privind publicitatea.

 

3.     Inspector specialitate în cadrul compartimentului contracte - achiziții publice - RU, în cadrul Biroului Marketing

 

BIBLIOGRAFIA :

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie; acordului cadrul dn legea 98/2016 privind achizițiile publice;

3. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

4. Hotărârea nr.25/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică;

5. Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și normele de aplicare;

6. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

7. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestatiilor;

8. Codul Civil, capitolul I - contracte;

9. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

10. Legea nr.53/2003 (Codul Muncii), republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

DIRECTOR  GENERAL,

EC. PĂTRAȘCU   EUGEN