Cele mai recente știri

ANUNȚ DE INTENȚIE

Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște, cu sediul în Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245.708713, în calitate de Autoritate Contractantă, invită toți operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, până la data de 31.03.2017, ora 16.00, pentru servicii de proiectare tehnică, clasificare cod CPV 71322000-1 ”Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice” (Rev. 2).

Atribuirea se face prin cumpărarea directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43, alin. 2 și 3 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Oferta va conține:

- Datele de identificare ale ofertantului (adresa, număr de înregistrare de la Registrul Comerțului, Certificatul de Identificare Fiscală, contul deschis în Trezorerie, numărul de telefon, fax și adresa de e-mail);

- Oferta financiară fără TVA, elaborată conform cerințelor din Caietul de sarcini. Oferta se va elabora în limba română;

- Prețul ofertei este ferm, în lei;

- Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

- Oferta semnată și ștampilată se va depune la sediul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, din Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9, județul Dâmbovița sau pe e-mail la adresa: dctntargoviste@gmail.com.

Anexăm alăturat Caietul de sarcini ce conține specificațiile tehnice aferente achiziției.

Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște va achiziționa serviciile de proiectare tehnică din catalogul electronic publicat în SEAP, de la ofertantul care ofertează cel mai scăzut preț.

                                                                                               

                                                                          CAIET DE SARCINI

I. Obiectul:

Servicii de proiectare pentru amenajare spațiu sală de forță și grupuri sanitare

II. Scopul:

Asigurarea condițiilor și spațiului necesar persoanelor care frecventează sala de forță, bazinul acoperit, bazinele exterioare, cât și pentru amenajarea unor spații comerciale în Bazinul Olimpic și Ștrand.

Se vor achiziționa următoarele lucrări de proiectare:

- Releveu spațiu existent;

- Proiect arhitectură;

- Proiect instalații sanitare, electrice, HVAC pentru instalațiile necesare noilor spații și racordarea la cele existente.

III. Caracteristici:

Se vor achiziționa servicii de proiectare pentru următoarele:

- Amenajare sală forță din panouri PVC cu geam termopan, cu suprafața de cca. 180 mp. în interiorul Bazinului Olimpic.

- Amenajare grupuri sanitare confecționate din panouri PVC cu geam termopan cu cabine pentru femei și bărbați, cu suprafața de cca. 45 mp în interiorul Bazinului Olimpic.

- Amenajare vestiare din panouri PVC, pentru sala de forță cu suprafața de cca. 30 mp în interiorul Bazinului Olimpic.

- Amenajare spațiu alimentație publică în interiorul Bazinului Olimpic cca. 24 mp.

- Construcție spațiu alimentație publică din panouri PVC dotat cu grupuri sanitare zona Ștrand, cu suprafața de cca. 400 mp.

IV. Condiții generale:

Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării documentației de proiectare pentru următoarele obiective:

- Amenajare sală de forță cu vestiare.

- Amenajare grupuri sanitare.

- Amenajare spații alimentație publică.

Serviciile de proiectare vor fi achiziționate de la un singur ofertant care să îndeplinească condițiile impuse de autoritatea contractantă.

Obiectul achiziției de servicii, ce urmează a fi atribuit conform Legii nr. 98/2016, constă în elaborarea documentației de proiect arhitectură, releveu, instalații electrice și sanitare, HVAC pentru instalațiile necesare noilor spații și racordarea la cele existente.

V. Modalități de plată:

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către prestator, prin ordin de plată, în baza facturilor emise, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor.

 

ADMINISTRATOR GENERAL D.C.T.N. TÂRGOVIȘTE,

EC. EUGEN PĂTRAȘCU