Cele mai recente știri

ANUNȚ DE INTENȚIE

Direcţia Complex Turistic de Nataţie Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 9, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.708.713, în calitate de Autoritate Contractantă, invită toţi operatorii economici interesaţi să transmită oferte de preţ, până la data de 17.05.2017, pentru servicii de SISTEM CONTROL ACCES și ELIBERARE BILETE și ABONAMENTE , clasificare cod CPV 42961100-1 – SISTEME DE CONTROL ALE ACCESULUI.

Atribuirea se face prin cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art 7, alin 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin. 2 şi 3 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. Oferta va conţine:

• Datele de identificare ale ofertantului (adresa, număr de înregistrare de la Registrul Comerţului, Certificatul de Identificiare Fiscală, contul deschis în Trezorerie, numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail);

• Oferta financiară fără TVA, elaborată conform cerinţelor din Caietul de sarcini. Oferta se va elabora în limba română;

• Preţul ofertei este ferm, în lei;

• Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut;

• Oferta semnată şi stampilată se va depune la sediul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie Târgovişte, din Târgovişte, Calea Ialomiţie, nr. 9, judeţul Dâmboviţa sau pe e-amil la adresa : dctntargoviste@gmail.com.

 

Anexăm alăturat DATELE TEHNICE ce conţin specificaţiile aferente achiziţiei.

Direcţia Complex Turistic de Nataţie Târgovişte va achiziţiona serviciile de SISTEM CONTROL ACCES și ELIBERARE BILETE și ABONAMENTE din catalogul electronic publicat prin intermediul SEAP, de la ofertantul care ofertează cel mai scăzut preţ.

                                                            

SOFTUL DE ACCES CONTROL :

Modul software emitere bilete

* Autentificare cu nume de utilizator și parolă

* Prețul biletelor poate diferi în functie de tipul acestora

* Posibilitatea cumpărării mai multor bilete de o singură persoană

* Imprimarea biletului cu datele variabile (tipul, prețul, seria, numărul și codul de bare unic) numărul să fie generat automat.

* Posibilitatea retipăririi biletelor imprimate greșit.

 

Modul software emitere abonamente

* Autentificarea cu nume de utilizator și parolă

* Introducerea datelor personale: nume, prenume, Email, telefon

* Selectarea tipului de abonament

* Prețul abonamentelor, putându-se defini mai multe tipuri de abonamente

* Validarea abonamentului în momentul citirii codului de bare

 

Modul software administrare

* Autentificare cu nume de utilizator și parolă

* Managementul utilizatorilor (crearea de noi utilizatori, ștergerea utilizatorilor)

* Managementul tipurilor și prețurilor de abonament

* Căutarea de abonamente

* Rapoarte asupra vânzărilor

 

Modul software contol acces

* Verificarea validității biletelor, abonamentelor și permiterea accesului prin turnicheți

* Managemetul porților de acces

* Stocarea tuturor datelor cu privire la efectuarea acesului

* Realizarea de rapoarte cu privire la numărul de intrări

 

ADMINISTRATOR GENERAL D.C.T.N. TÂRGOVIŞTE,

EC. PĂTRAŞCU EUGEN

 

SERVICIU ADMINISTRATIV D.C.T.N. TÂRGOVIŞTE,

EC. MIHAI DĂNUŢ