Cele mai recente știri

ANUNT CONCURS 9 POSTURI VACANTE

DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE

A N U N Ţ Ă
organizarea concursului pentru ocuparea a 9 functii contractuale de executie, vacante în cadrul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

Condiţii generale: conform prevederilor art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată

1. Electrician in cadrul biroului de intretinere – 2 posturi
Condiţii specifice:
- studii medii de specialitate sau scoala profesionala de specialitate
- calificare de electrician
- minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor
DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae
Obs:  Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA :
 1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
  2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie
3. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completprile ulterioare
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.1-22.
 
2. Ingrijitor spatii verzi in cadrul biroului de intretinere – 1 post

Condiţii specifice:
- studii medii/generale (minim 8 clase)
- vechime de minim 1 an
DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae
Obs:  Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA :
 1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

3. Ingrjitor (personal curatenie)  in cadrul serviciului administrativ – 1 post

Condiţii specifice:
- studii medii/generale (minim 8 clase)
DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae
Obs:  Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA :
 1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie


4. Salvator strand  in cadrul biroului monitorizare – 5 posturi

Condiţii specifice:
- studii medii cu diploma de bacalaureat / certificat de absolvire a liceului
- varsta maxima 45 de ani
- abilitati de inot
- certificat medical (apt pentru inot)
DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae
Obs:  Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA :

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie
3.Hotararea nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja.

Data limită a depunerii dosarelor de inscriere:
În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Directia Complex Turistic de Natatie, Calea Ialomitei, nr.9, Targoviste (07 februarie 2017 – ora 16.00)

Data concursului:
- 15 februarie 2017 orele 10:00  - proba scrisă
- 17 februarie 2017 orele 10:00  - proba de interviu

Locul desfăşurării concursului: Directia Complex Turistic de Natatie, Calea Ialomitei, nr.9, Targoviste
Informaţii suplimentare: dctntargoviste@gmail.com
tel: 0245 708713    

OBSERVAŢII :
- Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a dosarelor de înscriere.
- Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.
- Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.
- Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
- Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru proba de interviu.