Cele mai recente știri

ANUNȚ CONCURS 4 LOCURI VACANTE

DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE

Calea ialomitei, nr.9, Targoviste

 

A N U N Ţ Ă

organizarea concursului pentru ocuparea a 4 functii contractuale de executie, vacante

 în cadrul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

 

Condiţii generale: conform prevederilor art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată

 

1.Instalator in cadrul biroului de intretinere – 1 post

Condiţii specifice:

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- perfectionari (specializari): calificare instalator

- minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs:          Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

      1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

                        2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

3. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completprile ulterioare

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.1-22.

 

2.Salvator strand  in cadrul biroului monitorizare – 2 posturi

Condiţii specifice:

 • studii medii cu diploma de bacalaureat / certificat de absolvire a liceului
 • varsta maxima 45 de ani
 • abilitati de inot
 • certificat medical (apt pentru inot)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs:          Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

 

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

3.Hotararea nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja.

 

3. Asistent medical in cadrul serviciului monitorizare si prim ajutor – 1 post

Condiţii specifice:

- studii medii, diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997;

- certificat de membru si adeverinta tip/avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, eliberate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentlor Medicali din Romania;

- vechime de minim 1 an in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs:          Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

3.Hotararea nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja.

4. C. Borundel – Manual de medicina interna pentru cadre medii - Ed. a 4 a, rev. – Bucuresti:  ALL 2009

5.Lucretia Titirca – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Ed. Viata   Medicala Romaneasca 2008

6.Lucretia Titirca  - Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale – Ed. Viata Medicala Romaneasca 2008

 

 

Data limită a depunerii dosarelor de inscriere:

În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Directia Complex Turistic de Natatie, Calea Ialomitei, nr.9, Targoviste (21 martie 2017 – ora 16.00)

 

Data concursului:

- 30 martie 2017 orele 10:00  - proba scrisă

- 03 aprilie 2017 orele 10:00  - proba de interviu

 

Locul desfăşurării concursului: Directia Complex Turistic de Natatie, Calea Ialomitei, nr.9, Targoviste

Informaţii suplimentare: dctntargoviste@gmail.com

tel: 0245 708713                       

 

OBSERVAŢII :

- Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a dosarelor de înscriere.

- Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

- Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.

- Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

- Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru proba de interviu.

 

 

                                                                                                ADMINISTRATOR GENERAL,

                                                                                                    EC. PATRASCU   EUGEN