Cele mai recente știri

ANUNȚ CONCURS

03.08.2017

DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE

Calea Ialomitei, nr.9, Targoviste

 

A N U N Ţ Ă

organizarea concursului pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere si a patru functii contractuale de executie, vacante  în cadrul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

 

Condiţii generale: conform prevederilor art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată

 

1.Sef Serviciu Financiar Contabil

 

Condiţii specifice:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, conform HG nr. 575/2015, astfel:

Domeniul fundamental: Ştiinţe economice, domeniile de licenţă:

a) Contabilitate, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune,

b) Economie, specializarea Economie generală

c) Finanţe, specializarea Finanţe Bănci

             - minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului

            - cunoştinţe operare PC nivel mediu (competente atestate prin acte doveditoare)

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs:    Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIA :

      1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

      2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

      3.Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările şi completarile ulterioare

      4.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

      5.HG nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, modificată şi completată

      6.OMMFPS nr. 42/2011, privind aprobarea Normelor metodolgice pentru aplicarea Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

      7.OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielolor instituţiilor public, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

      8.OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

      9.OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

      10.OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

      11.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de generaţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, actualizată

 

2.Casier (receptioner) – debutant in cadrul Serviciului Financiar-Contabil – 1 post

 

Condiţii specifice:

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- competente digitale - (competente atestate prin acte doveditoare)

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs:    Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

            1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

            2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

 

3.Electrician in cadrul Biroului de intretinere – 1 post

Condiţii specifice:

- studii generale/medii sau scoala profesionala de specialitate

- calificare de electrician

- minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs:    Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIA :

      1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

                        2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

3.Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completprile ulterioare

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.1-22.

 

4.Referent II in cadrul Biroului Marketing – 1 post

Condiţii specifice:

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- competente digitale - utilizator experimentat (competente atestate prin acte doveditoare)

- cunoasterea limbii engleze

            - minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs:    Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

 1. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completprile ulterioare
 2. HG nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi completată
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată
 4. Ordinul nr. 163/2007 aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

 

5. Inspector specialitate debutant in cadrul  compartimentului activitati recreative (aerobic) – 1 post

Condiţii specifice:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, conform HG nr. 575/2015, astfel:

- Domeniul fundamental: Ştiinţa sportului şi Educaţiei fizice, domeniul de licenţă:

a) Educaţie fizică şi sport, Specializarea Educatie fizica si sportiva, Sport si performanta motrica

b) Kinetoterapie, Specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala

- Atestat de instructor sportiv (aerobic)

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae

Obs:    Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

            BIBLIOGRAFIA :

            1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

            2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

            3. Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4. H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;

 

Data limită a depunerii dosarelor de inscriere:

În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Directia Complex Turistic de Natatie, Calea Ialomitei, nr.9, Targoviste (21 august 2017 – ora 16.00)

 

Data concursului:

- 29 august 2017 orele 10:00  - proba scrisă

- 31 august 2017 orele 10:00  - proba de interviu

 

Locul desfăşurării concursului: Directia Complex Turistic de Natatie, Calea Ialomitei, nr.9, Targoviste

Informaţii suplimentare: dctntargoviste@gmail.com

tel: 0245 708713                       

 

OBSERVAŢII :

- Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a dosarelor de înscriere.

- Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

- Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.

- Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

- Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru proba de interviu.

 

ADMINISTRATOR GENERAL,

EC. PATRASCU   EUGEN